Chương Trình

Liên Hệ

Program

Contact

Đăng ký tham gia Diễn đàn:

Tiếng Việt

English

      Đăng ký tham dự

Participate in the Forum:

      Sign Up

Tiếng Việt

English

      Đăng ký tham dự

00
00
00
00
Ngày
Giờ
Phút
Giây
THỜI GIAN ĐẾN LỄ KHAI MẠC:
Chi phí tham dự: Miễn phí

2024

Diễn Đàn 
THương Hiệu
quốc gia VIệt Nam 

  Sign Up

00
00
00
00
Days
Hours
Minutes
Seconds
Time left to register:
Attendance Fee: Free

2024

VIETNAM 
NATIONAL 
BRANDING FORUM

16 THÁNG 4, 2024

Sự kiện bắt đầu từ 8:30 đến 12:00 

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Khách sạn Pullman Hà Nội, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

16th April, 2024

The event begin from 8:30 to 12:00 

Location

Pullman Hanoi Hotel, 40 Cat Linh Street, Dong Da District, Hanoi.

DIỄN ĐÀN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM 2024

VIETNAM NATIONAL BRANDING FORUM 2024

Vietnam national brand: Elevating the core values

Trải qua hàng thập kỷ, thương hiệu Việt Nam đã đi vào lòng người dân trong nước và trên toàn thế giới với những phẩm chất đặc trưng, từ sự kiên trì, sáng tạo đến lòng tự hào về văn hóa và truyền thống. Qua những sản phẩm, dịch vụ và hoạt động thương mại, thương hiệu quốc gia đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Để chào mừng Ngày Thương hiệu Quốc gia 20/4, hãy cùng nhau vươn lên và phấn đấu hơn nữa để thương hiệu Việt Nam ngày càng lớn mạnh và vững bền trên con đường hội nhập và phát triển toàn diện.

Chào mừng ngày Thương hiệu
Việt Nam 20/4

Over decades, Vietnamese brands have entered the hearts of people all over the country and around the world with their characteristic qualities, from perseverance and creativity to pride in culture and tradition. Through products, services and commercial activities, national brands have made an important contribution to enhancing Vietnam's position and reputation on the global economic map.

To celebrate Vietnam National Branding Day April 20th, let's rise up and strive harder together to make Vietnamese brands stronger and sustainable on the path of global market integration and comprehensive development.

Celebrating Vietnam National Branding Day 20/4

Thương hiệu quốc gia Việt nam: Nâng tầm những giá trị cốt lõi

DIỄN ĐÀN THƯƠNG HIỆU
QUỐC GIA VIỆT NAM 2024

Trong năm 2024, Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia tiếp tục là sự kiện đáng chú ý của cộng đồng kinh doanh và các nhà lãnh đạo tại Việt Nam, với chủ đề chính "Nâng tầm những giá trị cốt lõi". Chương trình này không chỉ là một nền tảng quan trọng để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quản lý và phát triển thương hiệu, mà còn là cơ hội để cùng nhau khám phá những giá trị cốt lõi mà mỗi thương hiệu cần tập trung và xây dựng để thành công.

Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương hiệu và đại diện của doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG trong nhiều năm liên tiếp, Diễn đàn THQG 2024 hứa hẹn mang đến những cái nhìn đa chiều và sâu sắc về tầm quan trọng của việc xây dựng những giá trị cốt lõi, từ đó giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò của các giá trị này trong việc phát triển và bảo vệ thương hiệu.

      Đăng ký tham dự

Vietnam national brand: Elevating the core values

VIETNAM NATIONAL BRANDING FORUM 2024

In 2024, the National Branding Forum continues to be a notable event for the business community and business leaders in Vietnam, with the main theme "Elevating core values". This program is not only an important platform to share knowledge and experience on brand management and development, but also an opportunity to jointly explore the core values that each brand needs to focus on. and built for success.

With the participation of leading experts in the field of branding and representatives of businesses whose products have achieved National Brand recognition for many consecutive years, the 2024 National Brand Forum promises to bring multi-dimensional and in-depth perspectives on the The importance of building core values, thereby helping businesses better understand the role of these values in developing and protecting brands.

   SIGN UP

TRIỂN LÃM CÁC THÀNH TỰU CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH THQG VIỆT NAM

EXHIBITION OF THE VIETNAM VALUE PROGRAM ACHIEVEMENTS

Quá trình xây dựng và phát triển các giá trị cốt lõi của sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Nâng cao Thương hiệu quốc gia bằng việc tập trung vào các giá trị gia tăng: bài học và những đề xuất

Phát biểu khai mạc


Lễ khởi động Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 – Hưởng ứng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

9:10 AM

Thời lượng: 10 phút

9:20 AM

Thời lượng: 15 phút

9:55 AM

Thời lượng: 20 phút
Xây dựng thương hiệu đi đôi với chiến lược bảo hộ sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước
Hướng tới những giá trị cốt lõi của Thương hiệu quốc gia Việt Nam

10:05 AM

Thời lượng: 15 phút

10:30 AM

Thời lượng: 75 phút
Khách mời:
1. Lãnh đạo Ban Thư ký Chương trình THQG Việt Nam – Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương;
2. Chuyên gia của Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan;
3. Chuyên gia của Trường Đại học RMIT;
4. Đại diện thành viên Ban chuyên gia Chương trình THQG Việt Nam;
5. Đại diện Doanh nghiệp THQG Việt Nam.

Nội dung tọa đàm:
1. Giá trị cốt lõi của thương hiệu quốc gia và giải pháp nâng tầm giá trị cốt lõi của thương hiệu quốc gia.
2. Phát huy sức mạnh, gia tăng giá trị sản phẩm 'Made in Vietnam' thông qua các hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu.
3. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển thương hiệu và đề xuất cho Việt Nam.9:00 AM

Thời lượng: 10 phút
Kết luận và bế mạc

11:45 AM

Thời lượng: 15 phút

9:35 AM

Thời lượng: 20 phút
Lãnh đạo Bộ Công Thương
1. Lãnh đạo Bộ Công Thương
2. Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương
3. Đại sứ các nước tại Việt Nam

Ban thư ký Chương trình THQG Việt Nam
Ban thư ký Chương trình THQG Việt Nam
Đại diện Trường Đại học RMIT
Đại diện Trường Đại học RMIT
Đại diện Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA)
Đại diện Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA)
Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp THQG
Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp THQG
Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; Thành viên Ban Thư ký Chương trình THQG Việt Nam.

Phiên Dịch: Cabin toàn bộ thời lượng

Đăng ký đại biểu tham dự và cung cấp tài liệu về Tuần Lễ THQG Việt Nam 2024
Thực hiện: Ban tổ chức

Triển lãm thành tựu Chương trình THQG Việt Nam
Địa điểm: Tại sảnh địa điểm tổ chức
Thời gian: từ 8h30 đến 12h (xuyên suốt Diễn đàn)


8:30 AM

Thời lượng: 30 phút
Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại
Lãnh đạo Bộ Công Thương

Giải lao: 10 phút

TỌA ĐÀM
Thương hiệu quốc gia Việt Nam: Nâng tầm những giá trị cốt lõi

      Đăng ký tham dự

Process of building and developing core values of Vietnam National Brand’s products
Boosting national brands by focusing on value adding: lessons learned and suggestions
Opening Speech
Opening Ceremony of Vietnam National Brand Week 2024 – Celebrating the Vietnam Branding Day 20/4

TENTATIVE AGENDA

9:10 AM

Time: 10 minutes

9:20 AM

Time: 15 minutes

9:55 AM

Time: 20 minutes
Sharing experiences regarding the Taiwan Excellence Program
Looking toward the core values of Vietnam National Brand

10:05 AM

Time: 15 minutes

10:30 AM

Time: 75 minutes
Special guests:
1. Leader of Vietnam Value Program Secretariat - Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE), Ministry of Industry and Trade;
2. Expert of Taiwan External Trade Development Council;
3. Expert from RMIT University;
4. Representative of the Secretariat of Vietnam National Brand Program;
5. Representative of Vietnam Value Enterprises.


Discussion content:
11. The core values of national brands and strategies to elevate them.
2. Enhancing the strength and value of 'Made in Vietnam' products through brand building and development initiatives.
3. International insights on brand building and development, with recommendations for enhancing Vietnam's strategies.
9:00 AM

Time: 10 minutes
Conclusion and closing

11:45 AM

Thời lượng: 15 phút

9:35 AM

Time: 20 minutes
Leader of the Ministry of Industry and Trade
1. Leader of the Ministry of Industry and Trade
2. Leaders of ministries, branches and localities
3. Ambassadors of countries in Vietnam

Vietnam Value Program Secretariat 
Vietnam Value Program Secretariat 
Đại diện Trường Đại học RMIT
Representative of RMIT University
Representative of Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)
Representative of Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)
Representative of Vietnam Value’s enterprises
Representative of Vietnam Value’s enterprises
Leader of Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE), Ministry of Industry and Trade, Vietnam Value Program Secretariat

Interpreter: Cabin full-time

Delegate Registration and distribution of info document regarding the Forum
Host: Organizing Committee

Exhibition of achievements of Vietnam National Brand Program
Location: Venue of the event location
Time: from 8h30 to 12h (throughout the duration of the entire Forum)


8:30 AM

Time: 30 minutes
Leader of Vietnam Trade Promotion Agency (VIETRADE)
Leader of the Ministry of Industry and Trade

Tea Break: 10 minutes

PANEL DISCUSSION
Vietnam national brand: Elevating the core values

SIGN UP

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH 

PARTNERING UNIT

LIÊN HỆ  VỚI CHÚNG TÔI
Ban thư ký chương trình THQG Việt Nam
Email: thqg@vietrade.gov.vn
Điện thoại: 024.3934.8145

ĐỊA CHỈ
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương
20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CONTACT US:
Vietnam National Branding Program Secretariat
Email: thqg@vietrade.gov.vn
Telephone: 024.3934.8145

ADDRESS:
Vietnam Trade Promotion Agency, Ministry of Industy and Trade
20 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Ha Noi